raadhuis zundert

(Bron: gemeente Zundert – Foto: Charles van Campenhout)

Provincie Noord-Brabant, gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta treden gezamenlijk op tegen een grote bodemverontreiniging in Rijsbergen. Deze verontreiniging is aangetroffen op percelen tussen de Pater Taksweg en de Hellegatweg. Uit bodemonderzoeken blijkt dat een grote lozing van drugs-gerelateerde stoffen de oorzaak is van deze verontreiniging. Omdat de perceeleigenaar verantwoordelijk wordt gehouden voor het opruimen van de bodemverontreiniging, legt het college deze eigenaar een last onder bestuursdwang op.

De drugslozing is begin 2020 ontdekt door meldingen van stankoverlast. Hierop is een onderzoek gestart naar de oorzaak, samenstelling en verspreiding van de bodemverontreiniging. Op basis hiervan hebben gemeente en waterschap al maatregelen genomen om verspreiding van het vervuilde water in de sloot tegen te gaan.

Drie-eenheid: provincie, waterschap en gemeente

Vanwege het belang, de omvang én de complexiteit van deze bodemverontreiniging, treden provincie Noord-Brabant, gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta op als drie-eenheid. Dit is ook onder de aandacht gebracht bij het Rijk.

Bestuurlijke handhavingsinstrumenten

Het gaat om een forse verontreiniging: voor zover nu bekend is de omvang van de verontreiniging in het grondwater minimaal 20.000m3. Dit vormt een ernstige bedreiging voor het milieu. ‘In de bodem van de percelen tussen Pater Taksweg en de Hellegatweg zijn onder andere PMK en MDMA aangetroffen, zo blijkt uit de bodemonderzoeken. Bovendien zijn in 2016 al eens XTC-gerelateerde stoffen op dit terrein gevonden. Wij schrijven deze verontreiniging dus toe aan de perceeleigenaar’, legt burgemeester Vermue uit. ‘Als college zetten wij onze bestuurlijke handhavingsinstrumenten in tegen overtreders die verantwoordelijk zijn voor drugslozingen. Dit op grond de Woningwet en de Wet bodembescherming’.

Verontreiniging verwijderen en gevolgen ongedaan maken

Op 13 oktober legde het college de perceeleigenaar een last onder bestuursdwang op. Dit betekent dat de eigenaar de verontreiniging uit de bodem moet verwijderen en de gevolgen hiervan ongedaan moet maken. De perceeleigenaar moet voor een structurele oplossing zorgen. In de loop van 2022 moet de eigenaar een plan voor sanering van de bodem indienen om deze – na goedkeuring – uit te voeren.

Door regenval stijgt het grondwater. Het verontreinigde grondwater komt in de aangrenzende sloot terecht. Hiervoor zijn op zeer korte termijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen nodig. Deze maatregelen voorkomen (verdere) verspreiding naar de sloot.

Verzoek om voorlopige voorziening

De perceeleigenaar heeft bezwaar gemaakt. Ook is er een verzoek gedaan om voorlopige voorziening. In dit verzoek vraagt de eigenaar de tijdelijke beveiligingsmaatregelen te schorsen tot de definitieve uitspraak op bezwaar. Uitspraak van de voorlopige voorziening is uiterlijk 28 december 2021.