(Bron/foto: gemeente Zundert)

Het harde werken in de pilot Vitaal Buitengebied door partners en overheden om fijn wonen, ondernemen en recreëren in het buitengebied van gemeente Zundert te realiseren, laat weer mooie resultaten zien. Met ruim 250 initiatieven die lopen is al veel bereikt, maar nu zijn ook drie concept gebiedsvisies (Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk) vastgesteld en is het initiatief van lokale boomkweker Marc Lodders door de raad goedgekeurd.

Boomkwekerij Lodders wil uitbreiden en heeft daarvoor ruimte op zijn terrein, maar door de lage ligging in het beekdal is men gaan denken aan een alternatief plan. Het idee ontstond om het volledige bedrijf te verplaatsen waardoor er duurzame ruimte ontstaat voor de boomkwekerij, maar ook het beekdal. Het hierop uitgewerkte plan omvat de afbraak van alle bedrijfsgebouwen op de huidige locatie aan de Oude Lentsebaan, de volledige sanering van de vab-locatie Lentsebaan 1 en het opnieuw oprichten van het bedrijf tegenover dit laatstgenoemde adres.

Op de huidige, te saneren, bedrijfslocatie ontstaat hierdoor ruimte om in aansluiting op de Schrobbenloop en Aa of Weerijs een natuurgebied te ontwikkelen gecombineerd met waterberging en een recreatief wandelpad als ommetje voor de kern Wernhout. Direct grenzend aan Wernhout worden 3 woningen toegevoegd die tezamen met het natuurgebied het dorp van een mooie afronding voorzien.

Dit duurzame plan sluit goed aan op het innovatieve karakter van het bedrijf. Zo wordt er bij Lodders al jaren geïnvesteerd in het terugdringen van het watergebruik en zal de nieuwe locatie zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk gaan worden. Het plan is ook een schoolvoorbeeld voor de nieuwe aanpak. De natuurontwikkeling of de bedrijfsverplaatsing was los van elkaar nooit gelukt. Door alle wensen/opgaven in een plan samen te voegen kom je letterlijk samen verder en er ontstaat een plan waar iedereen beter van wordt.


Denk niet te klein

Marc Lodders roept andere initiatiefnemers op om hun idee te delen en vooral niet te bekrompen te denken. Zijn idee begon alleen met de wens van een loods. “Schroom niet en vraag niet te klein” moedigt hij aan. “Het helpt ook om niet alleen voor jezelf te denken, maar ook voor een omgevingsstructuur te zorgen.”

In een interview vertelt Marc Lodders meer over zijn plannen en hoe hij hiertoe gekomen is.

Gebiedsvisies vastgesteld

Naast het succes van Lodders zijn onlangs ook de visies voor de gebieden Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk door de raad vastgesteld. Hiermee is een van de doelstellingen, een nieuw perspectief voor landschap, natuur, water en economie behaald. De drie gebiedsvisies zijn opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke kant de gemeente op wil met de ontwikkeling van Zundert tot 2040. Tot 16 maart kunnen inwoners via een zienswijze reageren op de visie.

Perspectievenkaart Water uniek in Brabant

Naast het vaststellen van de eerste drie gebiedsvisies is ook de perspectievenkaart voor water in het stroomgebied van de Aa of Weerijs een mooi resultaat. Deze kaart geeft globaal aan waar er kans is op wateroverlast en waar een tekort is aan water. Dat is zeer waardevol omdat toekomstige ontwikkelingen hiermee rekening moeten houden in hun plannen. Waar kan wel en waar kan beter niet gebouwd worden. De perspectievenkaart is uniek in Brabant en is ook opgenomen in de omgevingsvisie van de gemeente.

Tot stand gekomen samen met de omgeving

De drie gebiedsvisies Aa of Weerijs, De Eldert en Hulsdonk zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen, samen met de omgeving. “Het is mooi om te zien dat door deze vaststelling nog meer initiatiefnemers een plan in ontwikkeling gaan brengen. Deze mooie resultaten hebben we ook als politiek omarmd. Mede dankzij alle inzet van de samenwerkende partners, maar met name alle vrijwilligers is dit gelukt “, aldus wethouder ruimtelijke ordening Patrick Kok.

De nieuwe werkwijze in het huidige werkproces

In de overige gebieden wordt nog hard gewerkt aan het afronden van een visie. De pilot komt hiermee ook in een overgangsfase. Gebiedsvisies worden afgerond, initiatieven worden opgepakt en uitgewerkt en lessen worden vertaald in een samenwerkingsovereenkomst worden voorstellen gedaan hoe zaken als gebiedsgerichte aanpak, meerwaarde creatie, één overheid en de samenwerking in het speelveld vast te houden en toe te passen in het huidige werkproces.

Meer informatie is te vinden op website pilot Vitaal Buitengebied.